เกี่ยวกับเรา

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย และการเผยแพร่เอกลักษณ์ของอาหารไทย ที่มีการสั่งสมภูมิปัญญาสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตถึงปัจจุบันให้เป็นที่รู้จักและรับทราบแก่ผู้บริโภคทั่วโลก

ดังนั้น การพัฒนาระบบ e-Marketplace ใน www.thailandfoodmarket.com ของสถาบันอาหาร จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้างต้น กล่าวคือ Thailandfoodmarket.com จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารและองค์กรมานำเสนอในระบบ e-Marketplace ของ Thailandfoodmarket.com ได้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือองค์กร ที่สำคัญ คือ Thailandfoodmarket.com ยังเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่สนใจจากผู้ประกอบการใน Thailandfoodmarket.com ได้โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว

www.thailandfoodmarket.com จึงเครื่องมือสำคัญของสถาบันอาหาร ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ครัวของโลก รวมถึง การเป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย เพื่อยกระดับและขีดความสามารถด้านการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศต่อไป

10646900_1461001270834022_8710269440471542837_n