ผลไม้ไทย จะไปโตได้ในตุรกี

ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทย ทั้งผลไม้สด ผลไม้แห้ง ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ผลไม้ Organic มีโอกาสเข้าไปขยายตัวและเติบโตได้อย่างน่าสดใสในประเทศต

Read More...

อุตสาหกรรมอาหารไทยใน AEC

การจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economic Community (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการใน

Read More...

การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทย มีแนวโน้มปรับตัวได้ในปี พ.ศ. 2557

จากแนวโน้มการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศสหรั

Read More...

แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมอาหาร

จากรายงานแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Future Trends in Food and Drink 2014) ของ RTS Resource Ltd. ซึ่งได้ศึกษาและพบว่าพ

Read More...

ทางออกของอุตสาหกรรมอาหารไทย จากข้อหาการค้ามนุษย์

การลดระดับประเทศไทยไปสู่บัญชีต่ำสุด หรือ Tier 3 ของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : TIP) ประจำปี พ.ศ. 2557 ที่จัดทำโด

Read More...

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทย หลัง EU ลดระดับความสัมพันธ์

การลดระดับความสัมพันธ์ของ European Union (EU) ต่อไทย เมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา แม้จะไม่ถึงระดับการ Sanction หรือคว่ำบาตรทางเศรษฐ

Read More...

อาเชียนจะเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล (Halal) โลก

ประชากรในตลาดโลกมุสลิม กว่า 2 พันล้านคน ที่มีมูลค่าการตลาดในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล (Halal) กว่า 70 ล้านล้านบาท นับเป็นตลาดการค้าที่มีความน่าสนใจสำหร

Read More...

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control Point คือ แนวคิดและวิธีการป้องกันอันตรายจากสารพิษ หรือสารปนเปื้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้

Read More...

GMP สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภทที่ผ่านกระบวนการแปรรูป และมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้

Read More...

ISO 22000 : 2005 Food Safety Management System

ISO 22000 : 2005 Food Safety Management System คือ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ที่มีความครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอ

Read More...

ความแตกต่างของ Halal และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร Halal และมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป เช่น GMP ( Good Manufacturing Practices) หรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical Con

Read More...

ตลาดสิงค์โปร์ เปิดรับไก่สดแช่แข็งจากไทย

กว่า 9 ปี หลังจากการระบาดของโรค H5N1 ซึ่งทำให้สิงค์โปร์ห้ามการนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทย แต่ในปัจจุบัน The Agri-Food and Veterinary Authority of Sing

Read More...

หน้า 1 of 212