สถาบันอาหาร จะทำให้เป็นที่รู้จักในตลาดได้อย่างไร?

สถาบันอาหาร ได้กำหนดแผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ www.thailandfoodmarket.com และระบบ e-Marketplace เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของผู้ขาย (Seller) และผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายและช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online และสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วประเทศ หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและเครือข่ายต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และพันธมิตร ที่สำคัญ คือ การใช้สื่อสังคม Online เช่น

– Facebook เพื่อเป็นช่องทางสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารของสถาบันอาหาร

– Twitter เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ใน www.thailandfoodmarket.com ให้ผู้ประกอบการและสื่อมวลชน ซึ่งเป็น Followers ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

– Youtube เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา Contents หรือเนื้อหาต่างๆ ของ www.thailandfoodmarket.com เพื่อเชื่อมโยงไปยัง Facebook และ Twitter ของสถาบันอาหาร ให้มีความน่าสนใจและชวนติดตามอย่างต่อเนื่อง

เหตุใด? เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว จึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบ (Sign in) ใช้งานได้ทันที

ผู้สมัคร ต้องกลับไปยัง e-Mail ที่ใช้ลงทะเบียนใน www.thailandfoodmarket.com อีกครั้งหนึ่ง และ Click คำสั่ง Click here ใต้ข้อความ

“You receive this message because you have applied as a MEMBER on or we have received your request to be a MEMBER on.

To verify and complete the registration process, please click the link below.”

เพื่อกลับมายัง www.thailandfoodmarket.com และใช้ e-Mail พร้อมกับ Password ที่กำหนด เพื่อการ Sing in เข้าสู่ระบบ e-Marketplace ของ www.thailandfoodmarket.com

ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก หรือไม่ และอย่าไร?

ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการต่างๆ ใน www.thailandfoodmarket.com ทั้งในด้านการเป็นผู้ขาย (Seller) ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผู้ซื้อ (Buyer) จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะได้รับสิทธิและประโยชน์จากระบบ e-Marketplace ของ www.thailandfoodmarket.com เช่นเดียวกับระบบ e-Marketplace ของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ

ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง?

ผู้ประกอบการที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารมานำเสนอ และจำหน่ายในระบบ e-Marketplace ของ www.thailandfoodmarket.com ควรเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก และมีระบบการจัดการและการผลิตในเบื้องต้น ดังนี้

– มีระบบคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตในระดับสากล โดยขั้นต้นควรได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP

– มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำนวนมาก เพื่อรองรับการส่งออกไปจำหน่ายในตลาดโลก

– ผู้ประกอบการ ควรมีความรู้ด้าน IT และการตลาดในสื่อ Online ในระดับหนึ่ง

ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จะสมัครสมาชิก ได้หรือไม่?

ประชาชนธรรมดา ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถที่จะสมัครสมาชิกใน www.thailandfoodmarket.com ได้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ หรือบุคคลผู้เป็นตัวแทนสถานประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในเบื้องต้น เมื่อผู้สมัครทุกรายได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว จะมีสถานะและสิทธิเป็นผู้ซื้อ (Buyer) ใน www.thailandfoodmarket.com ทันที และสามารถสืบค้นรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่สนใจหรือต้องการ พร้อมกับการติดต่อสอบถามรายละเอียดและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกับผู้ประกอบการหรือผู้ขาย (Seller) ใน www.thailandfoodmarket.com ได้โดยตรง

หากผู้ซื้อ (Buyer) ต้องการเปลี่ยนสถานะและสิทธิเป็นผู้ขาย (Seller) ใน www.thailandfoodmarket.com จะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของสถานประกอบการ เช่น Business ID จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยสถาบันอาหาร ก่อนจะพิจารณาอนุมัติสิทธิเป็นผู้ขาย (Seller) ใน www.thailandfoodmarket.com ต่อไป

www.thailandfoodmarket.com คือ อะไร?

www.thailandfoodmarket.com คือ ระบบ e-Marketplace ที่สถาบันอาหาร ได้พัฒนาให้เป็นระบบตลาดกลางของผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ประกอบการไทย ที่ผู้ซื้อจากทุกภูมิภาคทั่วโลกจะสามารถเข้าถึง และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ประกอบการไทยได้ทุกสถานที่และเวลา ผ่านสื่อ Internet

www.thailandfoodmarket.com ยังประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบถ้วน เช่น กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการค้า การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง บทความ สถิติ บทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งหมดนี้ จะทำให้ www.thailandfoodmarket.com เป็น One Stop Service ด้านการค้า การลงทุน ที่สำคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดโลก

www.thailandfoodmarket.com เกี่ยวกับข้องกับสถาบันอาหาร อย่างไร?

ด้วยวิสัยทัศน์ของสถาบันอาหาร ที่ต้องการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในส่วนของ www.thailandfoodmarket.com ของสถาบันอาหาร ซึ่งมีระบบ e-Marketplace ด้วยนั้น ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดโลก ด้วยการพัฒนาช่องทางการตลาดที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับประโยชน์ เช่น

1. สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทั่วโลก โดยปราศจากข้อจำกัดด้านสถานที่ ระยะทาง และเวลา

2. สามารถแลกเปลี่ยนข้อเสนอทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการและผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทันที

3. มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่าการอาศัยหรือใช้ช่องทางการตลาดอื่นๆ ในรูปแบบเดิม เช่น การร่วมงาน Exhibition หรือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4. ในระบบ e-Marketplace ของ www.thailandfoodmarket.com จัดเป็นระบบที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างและพัฒนาระบบ Supply Chain แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้ในเวลาเดียวกัน

5. เป็นประโยชน์ต่อเนื่องจากข้อ 4. คือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร จะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านการจัดการและการผลิต จากเครือข่าย Supply Chain และความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์และการตลาด จากความร่วมมือเป็นเครือข่ายธุรกิจระหว่างพันธมิตรธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไปในระบบ e-Marketplace ของสถาบันอาหาร

www.thailandfoodmarket.com แตกต่างจาก e-Marketplace อื่นๆ อย่างไร?

e-Marketplace ใน www.thailandfoodmarket.com ของสถาบันอาหาร จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบตลาดกลาง Online สำหรับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมทั้งในด้านคุณภาพ และเทคโนโลยีการผลิตในระดับสากล ดังนั้น จึงสะดวกต่อผู้ซื้อจากทั่วโลก ที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหาร และการติดต่อสั่งซื้อจากผู้ประกอบการไทยได้อย่างรวดเร็วกว่า e-Marketplace ของผู้ให้บริการอื่นๆ

www.thailandfoodmarket.com เหมาะสำหรับใคร?

www.thailandfoodmarket.com พัฒนาขื้นเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ ในสื่อ Online ที่สะดวก และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ (Buyers) ในต่างประเทศ จากการบริหารและจัดการของสถาบันอาหาร

นอกจากนี้ ภายใน www.thailandfoodmarket.com ยังประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เช่น กฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางการค้า รวมถึง บทความ สถิติ บทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

หากมี Website ขององค์กร และใช้ e-Marketplace อยู่จะสมัครสมาชิกกับเราดีหรือไม่ และอย่างไร?

หากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นสมาชิกใน e-Marketplace ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ หรือแม้แต่การพัฒนา Website หรือระบบ e-Commerce ขึ้นเองแล้ว ยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกและนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารในระบบ e-Marketplace ของ www.thailandfoodmarket.com ได้ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ แต่จะยิ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ จากจำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในอีกช่องทางหนึ่งของ www.thailandfoodmarket.com โดยสถาบันอาหาร